Vendim Nr.275-Revokimin e Licences per Broadband Kosova

Në mbledhjen e XXXIX të mbajtur më datë; 20/09/2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së shqyrtoi raportit mbi verifikimin e ushtrimit të aktivitetit nga ana e operatorëve të licencuar, të përgatitur nga Departamenti i Telekomunikacionit dhe KLAM, me Vendimin nr. 275 ka vendosur per revokimin e licencës së ndërmarrjes Broadband Kosova' për Ofrimin e Shërbimeve të Internetit (Ref. ART Nr.Prot. 244/07)