Vendim Nr.276-Revokimin e Licencave te IPSWISS

Në mbledhjen e XXXIX të mbajtur më datë; 20/09/2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së shqyrtoi raportit mbi verifikimin e ushtrimit të aktivitetit nga ana e operatorëve të licencuar, të përgatitur nga Departamenti i Telekomunikacionit dhe KLAM, me Vendimin nr. 276 ka vendosur per revokimin e licencës së ndërmarrjes 'IPSWISS'

  • Nyje dhe Pajisje Telekomunikuese Ndërkombetare (Ref. ART Nr.Prot.144/07)
  • Ofrimin e Shërbimeve të Internetit (Ref. ART Nr.Prot.145/07)
  • Ofrimin e Shërbimeve me Vlerë të Shtuar (Ref. ART Nr.Prot.146/07)
  • Ofrimin e Shërbimeve Telekomunikuese Ndërkombëtare (Ref. ART Nr.Prot.147/07);