Vendim Nr.277-Miratimi i Doracakut per Perdorimin e WebGIS

BoD në mbledhjen e XXXX të mbajtur më datë 18/10/2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së shqyrtoi materialet e pergaditura dhe prezantuara nga Administratori i Rrjetit dhe GIS ne bashkepunim me zyrtaret pergjegjes  prane Departamenteve te ART-së, me VENDIMI  Nr. 277 ka miratuar „Doracakun dhe percaktimin e kushteve dhe termeve per perdorimin e Platformes se WebGIS"