Vendim Nr.279 -Miratimi i Keshillimit Publik te Planit te Perdorimit te Brezeve Frekuencore

BoD në mbledhjen XVI të mbajtur me datë; 27 Nëntor 2012, sipas procedurave të përcaktuara me rregulloren e brendshme të ARKEP-it, shqyrtoi dokumentin e paraqitur nga Departamenti për Menaxhimin e Frekuencave (DMF) të Draft Planit të Përdorimit të Brezeve Frekuencore në Republikën e Kosovës dhe mori vendimin për miratimin e fillimit të procesit të këshillimit publik për dokumentin e “Planit të Përdorimit të Brezeve Frekuencore në Republikën e Kosovës