Vendimi Nr.282 - Ndryshimi dhe Plotesimi i Vendimit Nr. 218

BoD në mbledhjen XVI të mbajtur me datë; 27 Nëntor 2012, sipas procedurave të përcaktuara me rregulloren e brendshme të ARKEP-it, pas shqyrtimit të kërkesës së Grupit Punues për lejimin e zgjatjes së afatit per “Analizen e Tregjeve të Linjave me Qira”, vendosi të ndryshohet pika II e aktvendimit Nr. 218.