Vendimi Nr.283 - Miratimi i Keshillimit Publik te Ofertes Referente per IPKO

 

BoD në mbledhjen XVI të mbajtur me datë; 27 Nëntor 2012, sipas procedurave të përcaktuara me rregulloren e brendshme të ARKEP-it, mori në shqyrtim dokumentet respektivisht degjoi veprimet e administruara nga Departamenti i Telekomunikacionit ndërlidhur me obligimet e dala nga procesi i analizes se tregut per operatorin IPKO, i përcaktuar nga ARKEP si operator me fuqi te ndjeshme në treg OFNT dhe vendosi për miratimin e fillimit të procesit të këshillimit publik për dokumentet e operatorit IPKO.