Vendimi Nr.293 Miratimi i Kushteve te Kontrates se pergjithshme TIK

BoD mbledhjen e XLII me radhë të mbajtur më datë 06 dhjetor 2012, bazuar në shqyrtimin e materialeve të përgatitura dhe prezantuara nga Departamenti i Telekomunikacionit (DT), për ofruesin e shërbimeve të komunikimeve elektronike PTK Sh.A./TiK (tutje referuar si - TiK) në referim të çështjes mbi implementimin e obligimeve të dala nga procesi i analizës së tregut të telefonisë fikse të parapara me dispozitat e legjislacionit primar, respektivisht bazuar në dispozitat e legjislacionit vijues sekondar:

  • i. Vendimeve për përcaktimin e operatorit PTK Sh.A. me fuqi të ndjeshme në tregjet relevante, të datës 29/02/2012 {Ref. Vendimet; Nr. 180 (Nr. Prot. 018/B/12), Nr. 181 (Ref. Nr. Prot. 019/B/12), Nr. 182 (Ref. Nr. Prot. 020/B/12)},
  • ii. Vendimit Nr.232 (Ref. Nr. Prot. 047/B/12) për shtyrjen e afatit për përmbushjen e obligimeve të dala nga procesi i analizës së tregut për operatorin TiK,
  • iii. Rregullores për analizat e tregut dhe përcaktimin e Ofruesve me fuqi të ndjeshme në treg (OFNT), datë 20/12/2010 (Ref. Nr. Prot. 115/1/10),
  • iv. Rregullores për sigurimin e qasjes, të datës 11/02/2011 (Ref. Nr. Prot. 012/B/11),
  • v. Rregulloren për zgjedhjen dhe para-zgjedhjen e operatorit, të datës 15/6/2010 (Ref. Nr. Prot. 47/1/10)