Vendim Nr.299 - Miratimi i Keshillimit Publik per Lejimin e Sherbimeve Mobile Brezegjera

BoD në mbledhjen e XLIII me radhë të mbajtur me date;27 Dhjetor 2012, mori në shqyrtim draft dokumentacionin teknik dhe legal të zhvilluar nga Grupi I Ekspertëve (tutje GPE) i themeluar sipas vendimit të BoD Nr.267 ndërlidhur me zbatimin e vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për liberalizimin e mëtutjeshëm të shërbimeve telekomunikuese mobile.

Pas shqyrtimit të draft dokumenteve të prezentuar nga GPE;

i. Draft raportit të veprimeve të administruara dhe referencave të dokumentacionit të shqyrtuara nga Grupi Punues i Ekspertëve;

ii. Draft dokumentit administrative të propozuar për procedim në fazën e këshillimit public me palët e interest;