Vendimi Nr.323-Miratimi i ndryshimit dhe plotësimit të Rregullores për Shërbimet e Radio Amatorëve në Republikën e Kosovës (Reg.Nr.16-Ref.Nr.Prot.056/B/11)

Bordi i Autoritetit Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e XLIV me radhë të mbajtur me datë; 19 Janar 2013,  mori në shqyrtim çështjen me objekt, 'Ndryshimi dhe Plotësimin e Rregullores Nr.16 për Shërbimet Radio Amatore në Republikën e Kosovës.