Vendim Nr 333 - Miratimi i Keshillimit Publik - Rregullore per Pagesat e Mbikeqyrjes se Tregut te KE

 

Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare ARKEP –së në mbledhjen e  XLVII me radhë të mbajtur më dt. 02 Prill 2013, shqyrtoi dokumentacionin e përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) dhe vendosi për fillimin e procesit të këshillimit publik të dokumentitDraft Rregullore për Pagesat për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike’, me Vendimin nr. 333 (nr. prot. 009/B/13)