Vendim Nr.359 - Shqiptimin e Mases se Sanksionit Ekonomik ndaj KujtesaNET Shpk

Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP),në mbledhjen XLIX me radhë të mbajtur më datë; 20/05/2013, sipas procedurave të përcaktuara administroi shqyrtimin përmbyllës të dokumentacionit të lëndës të sistemuar nga departamentet funksionale dhe konkluzioneve të BoD të nxjerra në mbledhjen e XLVII (Ref. Pika 6 - Nr. Prot. 011/B/13) dhe mbledhjen XLIX (Ref. Pika 8 - Nr. Prot. 013/B/13) në referim të përdorimit-eve të pa-autorizuar të resurseve të fundme, radio-frekuencave nga ana e operatorit, KujtesaNET sh.p.k....