Vendim Nr.360 - Vendimi per leshimin e Autorizimit Individual dhe Shqiptimin e Mases se Sanksionit per KujtesaNET Shpk

Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen XLIX me radhë të mbajtur më datë; 20/05/2013, sipas procedurave të përcaktuara administroi shqyrtimin përmbylllës të dokumentacionit të lëndës të sistemuar nga departamentet funksionale dhe konkluzionit të BoD të nxjerr mbledhjen XLIX (Ref. Pika 10 - Nr. Prot. 013/B/13) në referim të përdorimit-eve të pa-autorizuar të resurseve të fundme, radio-frekuencave nga ana e operatorit, KujtesaNET Sh.p.k...