VENDIM Nr. 379 Për Implementimin e Obligimit për Operatorin PTK Sh.A. lidhur me ‘Kontrollin e çmimeve dhe llogaritjen e kostos sipas metodës së shpërndarjes së plotë të kostos (Fully Distributed Co

Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP),në mbledhjen e L me radhë të mbajtur më datë; 04 Korrik 2013, bazuar në shqyrtimin e materialeve të përgatitura dhe prezantuara nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE), për ofruesin e rrjetit dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike PTK Sh.A. në referim të çështjes mbi implementimin e obligimeve të dala nga procesi i analizës së tregut të telefonisë fikse të parapara me dispozitat e legjislacionit primar të referuar si më lartë, respektivisht bazuar në dispozitat e legjislacionit vijues sekondar;