VENDIM Nr. 390 Për Lidhjen e Marrëveshjes për Interkoneksion në mes të PTK Sh.A njësia TiK dhe Kosova Communications sh.p.k.

Në mbështetje të nenit 15 paragrafi (3.1), nenit 32, nenit 33 paragrafi (3), nenit 34, nenit 36, nenit 37, nenit 79 paragrafin (1) dhe (2) dhe nenit 84 të Ligji për Komunikime Elektronike Nr.04/L- 109 (tutje referuar si - Ligji); Rregullores për Interkoneksion (Ref. Nr.Prot.033/B/11); Rregullores për Sigurimin e Qasjes, (Ref. Nr.Prot. 012/B/12); Vendimet e analizës së tregjeve të telefonisë fikse (Ref. Vendimi Nr.183 me Nr.Prot. 021/B/12 dhe Vendimit Nr.184 me Nr.Prot. 022/B/12 - tutje referuar si; Vendimet për OFNT); Licencës së PTK Sh.A. për instalimin, mirëmbajtjen dhe operimin e rrjetit komunikues publik fiks në territorin e Kosovës (Ref. Nr.Prot.110/04; dt.30/07/2004); Licencave të ndërmarrjes; 'Kosova Communications' sh.p.k. - tutje referuar si KC (Ref. Nr.Prot.068/L/11 dhe Nr.Prot. 069/L/11);  Ofertës Referente të Interkoneksionit (RIO Fiks) të PTK Sh.A. (Ref. Vendimi i datës; 12/01/2007; ART Nr.Prot.09/07), dhe në referim të nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr. Prot. 161/06) të Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si - Autoriteti), në mbledhjen e LI) të mbajtur me datë; 06/08/2013 aprovoi Vendimin Nr.390.