Vendimi Nr.424. mbi miratimin e Rregullores për Kualitetin e shërbimeve te komunikimeve elektronike

Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e LIV me radhë të mbajtur më datë: 13 dhe 19  Nëntor  2013, pas shqyrtimit të dokumentacionit të përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) me përkrahje dhe bashkëpunim me ekspertët e ardhur përmes programit të asistencës teknike nga KE, përmes mekanizmit të TAIEX, nxori Vendimin Nr.424. mbi miratimin e Rregullores për Kualitetin e shërbimeve te Komunikimeve elektronike