VENDIM Nr. 439-Miratimin e ‘Rregullores për Dhënien dhe Shfrytëzimin e Radio Frekuencave’’

Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e LV) me radhë të mbajtur më datë; 4 Dhjetor, 2013, pas shqyrtimit te dokumentacionit dhe "Rregullores për Dhënien dhe Shfrytëzimin e Radio Frekuencave'' te pergaditure nga   Departamenti I Menaxhimit te Frekuencave-DMF ne përkrahje dhe bashkëpunim përmes  asistencës teknik te TAIEX  gjate viti 2013,    nxori Vendimin 439, ( Nr.prot. 053/B/13)   për  miratimin e Rregullores për Dhënien dhe Shfrytëzimin e Radio Frekuencave.