Vendimi nr 458 - Miratimi i Rregullores per Standardet e Kualitetit te realizimit te ShUP

"Konform procedurave të përcaktuara me dispozitat e ligjeve bazë dhe rregulloren e brendshme të Autoritetit, mbështetur në konkluzionet e dala nga mbledhja e LVII) e BoD e mbajtur me datat; 3 & 4 Shkurt, 2014 ndërlidhur me pikën 4) të rendit të ditës, me "Vendimin Nr. 458 - Miratimi i Rregullores për Standardet e Kualitetit të realizimit të shërbimeve universale postare", (Ref. nr. 003/B/14, datë 24/02/2014),  BoD i Autoritetit ka miratuar  "Rregulloren nr. 23 për standardet e kualitetit të realizimit të shërbimeve universale postare".  

Autoriteti në referim dhe zbatim të bazës ligjore, ka administruar procedurën e rregullt të Këshillimit publik me palët e interesit; sipas Vendimit Nr. 420 (Ref. ARKEP Nr. Prot. 038/B/13); dhe ka dhëne interpretimet e saja, në komentet e palëve (Ref:  'Përgjigjet e ARKEP në komentet e pranuara gjatë fazës së Këshillimit Publik për Rregulloren për Standardet e Kualitetit të realizimit të ShUP',) përgjatë periudhës kohore nga data; 26 Nëntor deri më 26 Dhjetor"