Vendimi Nr. 466 për shqiptimin e masës sanksionuese për NPSH ARTMOTION

Bordit i Autoritetit për Komunikime Elektronike dhe Postare (ARKEP), ne mbledhjen e  radhës LVIII te mbajtur me datat; 27/28 Shkurt 2014, konform procedurave te përcaktuara, administroi shqyrtimin përmbyllës te dokumentacionit te lendes te sistemuara nga departamentet funksionale,Departamenti për Menaxhimin e frekuencave (DMF) , dhe Departamenti për Radio Monitorim dhe Inspektim (DRMI), me Vendimin Nr. 466,  shqiptohet masa sanksionues për operatorin  NPSH ARTMOTION, për  shkak te shfrytëzim te pa-autorizuar te resurseve radio frekuencore.