Vendimi nr. 470 – Miratimi i Keshillimit Publik te Dokumentit ’Draft Rregullore per Planin Kombetar te Numeracionit per Rrjetet e Komunikimeve Elektronike ne Republiken e Kosoves’

Ne mbledhjen e LVII) te mbajtur me dt. 3 dhe 4 shkurt 2014, pas shqyrtimit te materiatlit te pergaditur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE), ne mbështetur të nenin 3 paragrafi 1), nenin 10) paragrafi 11) dhe 12), nenin 79 paragrafi 1) dhe 2), nenin 82 paragrafi 1) dhe 3) të Ligjit Për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje i njohur si - Ligji) me Vendimit Nr. 470 (nr. prot. 010/B/14) eshte miratuar fillimi i këshillimit publik për "Draft Rregulloren për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve Elektronike në Republikën e Kosovës".