Vendim Nr.475 - Miratimin e Reg. Nr.25 per Ndarjen e Llogarive

Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e LVIII me radhë të mbajtur më datë: 27 & 28 shkurt 2014, pas shqyrtimit të dokumentacionit të përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) me përkrahje dhe bashkëpunim me ekspertët e ardhur përmes programit të asistencës teknike nga KE, përmes mekanizmit të TAIEX, nxori Vendimin Nr. 475 për miratimin e 'Rregullores për ndarjen e llogarive' (Nr. Prot. 012/B/14)"