Vendim Nr 521 - Miratimi i Rregullores për Planin Kombëtar të Numeracionit

Bordi i ARKEP në mbledhjen LX) të mbajtur me datë; 28 Maj, 2014, sipas konkluzioneve të nxjerra lidhur me pikën 1) të rendit të ditës; dhe shqyrtimit përmbyllës të administruar në mbledhjen e LXI) të mbajtur me datë; 30 Korrik, 2014 referuar pikës së 2) të rendit të ditës, pas shqyrtimit të materialeve shkresore dhe komenteve të prezantuara nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) dhe konfirmimit të dhënë gjatë shqyrtimit nga Departamenti Ligjor (DL), me Vendimin Nr. 521 (Ref. Nr.Prot.022/B/14) miratoi dokumentin "Rregullore për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve Elektronike në Republikën e Kosovës".