Vendimi Nr.548 Për Implementimin e detyrimit të Operatorit IPKO Telecommunications LLC për Publikimin e kërkesave për Qasje dhe Interkoneksion për Terminimin e Thirrjeve në Rrjetin e Telefonisë Fikse

Në mbështetje të neneve; neni 1, neni 3, nenit 10, paragrafi 4) dhe 5), neni 32, neni 36), neni 37),  neni 40, paragrafi 4), neni 79, paragrafi 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109, Rregullores për Sigurimin e Qasjes (Ref. Nr. Prot. 012/B/11); Rregullores për Interkoneksionin (Ref. Nr. Prot. 033/B/11) neni 4) dhe neni 5) dhe në referim të nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr. Prot. 161/06) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), Bordi i ARKEP në mbledhjen e LXIII) me radhë të mbajtur më datë; 3 dhe 7 Tetor 2014, pas shqyrtimit të materialeve të përgatitura dhe prezantuara nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) lidhur me operatorin IPKO Telecommunications LLC, në referim të çështjes mbi implementimin e obligimeve të dala nga procesi i analizës së tregut të telefonisë fikse, respektivisht tregut të terminimit të thirrjeve kombëtare,  mori Vendim për obligimin e operatorit IPKO për publikimin e kërkesave për qasje dhe Interkoneksion për terminimin e thirrjeve në rrjetin e telefonisë fikse në përputhje me detyrimet e vëna nga ARKEP me Vendimin për OFNT.