Vendim Nr 566-Miratimi i Rregullores për Analizat e Tregut

Në mbështetje të neneve; nenit 3, neni 9, paragrafët 1) dhe 3), nenit 10, paragrafët 4) dhe 5), nenit 29, nenit 31, paragrafi 1), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06), Bordi i ARKEP në mbledhjen e mbajtur më datë 27 Nëntor 2014 me Vendimin Nr.566 (Ref. Nr.Prot. 039/B/14) miratoi "Rregulloren për Analiza të Tregut"