VENDIM Nr. 594 Për Përcaktimin e Tarifës për Ofrimin e Qasjes me shumicë (WLR) në rrjetin publik telefonik fiks të Operatorit PTK Sh.A.

Në mbështetje të neneve; neni 1, neni 3, nenit 10, paragrafi 5) dhe 7), neni 32, neni 33, neni 36, neni 37, neni 38,  neni 40, paragrafi 4), neni 79, paragrafi 2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si; Ligji); dhe në referim të nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr. Prot. 161/06) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si; ARKEP ose Autoriteti), Bordi i ARKEP në mbledhjen e LXV) me radhë të mbajtur më datë; 27 Janar 2015, pas  shqyrtimit të  materialeve të përgatitura dhe prezantuara nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) lidhur me operatorin PTK Sh.A., Njësa e Telekomit/Telefonisë Fikse (TiK) në referim të çështjes mbi implementimin e detyrimeve të dala nga procesi i analizës së tregut të telefonisë fikse mori Vendim për miratimin Tarifës për Ofrimin e Qasjes me shumicë (WLR) në rrjetin publik telefonik fiks të  Operatorit PTK Sh.A.