VENDIMI Nr.452-Miratimi i Vendimit për Kufizimin e Numrit të Autorizimeve për Shfrytëzimin e Resurseve të Komunikimeve Elektronike-Radio Frekuencat

Në mbledhjen e LVII) të mbajtur me datat; 3 & 4 Shkurt, 2015 mori në shqyrtimin përfundimtar Draft_Vendimin e përgaditur nga Departamenti për Menaxhimin e Frekuencave për kufizimin e numrit të autorizimeve për shfrytëzimin e resurseve të komunikimeve elektronike, radio frekuencat.