Vendimi nr. 607 për Caktimi e bllokut numerik nga seria e enumeracionit Gjeografik per përdorim nga “FiberLink” Sh.P.K.

Bordi i ARKEP në mbledhjen e LXVI) të  mbajtur me datat 11 dhe 12 mars 2015, me Vendimin  nr. 607 (nr. prot. 013/B/15), ka caktuar bllokun numerik nga seria e numeracionit Gjeografik për përdorim nga "FiberLink"  Sh.P.K.