Vendim Nr.585 per Ndalimin e Aktiviteteve te pa-licencuara te sherbimeve postare

Në mbledhjen e rregullt të BoD, të LXV), të mbajtur më datë; 27 Janar, 2015, bazuar në shqyrtimin e njoftimit dhe ankesës së parashtruar nga OPP 'Posta e Kosovës Sh.A', dhe provave të administruara nga zyrtarët e autorizuar sipas 'Autorizimit Specifik' (Ref.Nr. Prot. 009/2/15 datë; 20/01/2012), për inspektimin e 'JP Posta e Serbisë', e cila ka filluar me ofrimin e shërbimeve postare në mënyrë të pa-autorizuara në territorin e Komunës së Dragashit, me fillim nga data; 12 Janar, 2015, dhe në referim të bazës ligjore të cituar si më lartë dhe arsyetimeve të shpalosura përmes këtij dokumenti me konkluzione ekzekutive, unanimisht vendosi të nxjerr vendimin:  Vendim Nr.585 per Ndalimin e Aktiviteteve te pa-licencuara te sherbimeve postare.