Vendim Nr.644 - Inicimi i procesit të Analizës së Tregut të Terminimit në rrjetat mobil

Bordi i ARKEP në mbledhjen e LXVIII) me radhë të mbajtur me datat; 04 dhe 05/2015, bazuar në shqyrtimin e administruar të materialeve të lëndës, si dhe rekomandimit të paraqitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE), me qëllim të jetësimit të dispozitave të legjislacionit të aplikueshëm, ka marr vendimin për  fillimin e  procesit të analizës së tregut të telefonisë moblie përkatësisht tregun; 'Terminimi i thirrjeve me zë në rrjetet mobile individuale'.