Vendim Nr.645 - Vendimi për zgjidhjen e mos-marrëveshjes mes operatorëve të rrjetave

Bordi i ARKEP në mbledhjen e LXVIII) me radhë të mbajtur me datat: 04 dhe 05/2015, bazuar në shqyrtimin e administruar të materialeve të lëndës si dhe raportin  e paraqitur nga Komisionit Funksional, me konstatimet dhe rekomandime lidhur me çështjen e përdorimit të infrastruktures (shtyllave) te operatorit 'PTK Sh.A' nga operatoret 'IPKO Telecommunications LLC' dhe 'Kujtesa.Net' Sh.P.K., me qëllim të jetësimit të dispozitave të legjislacionit të aplikueshëm, ka marr vendim  për  Zgjidhjen e Mos-marrëveshjeve për Përdorimin e Infrastrukturës së Komunikimeve Elektronike.