Vendim Nr. 654 - Urdheri dhe Shqiptimi i mases se sanksionit ekonomik ndaj Primail Shpk