Vendimi nr. 689 për Caktimi e bllokut numerik nga seria e numeracionit Gjeografik per përdorim nga “Telekomi i Kosovës” Sh.A.

Bordi i ARKEP në mbledhjen e LXXII e  mbajtur me datën 11 Shtator 2015, me Vendimin  nr. 689 (nr. prot. 037/B/15), ka caktuar blloqe numerike nga seria e numeracionit Gjeografik për përdorim nga ana e Telekomit të Kosovës.