Vendim Nr 697 - Miratimin e tarifave per licencim dhe tarifes se rregullt vjetore per sherbimet postare

Në mbështetje të neneve; neni 10 paragrafi (23), neni 79 paragrafi (2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, (tutje; LKE); nenit 6 paragrafi (1), nën-paragrafi (1.5) dhe nenit 26 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit Nr. 03/L-173 për Shërbime Postare (tutje; Ligji) dhe në përputhje me dispozitat e Rregullores së Brendshme të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje; Autoriteti ose ARKEP),  dhe në përputhje me objektivat e përcaktuara me Programin Vjetor të Punës për vitin 2015 (Ref. Synimi VIII) - Objektivi 2), Bordi Drejtues i Autoritetit në mbledhjen e LXXIII) të rregullt të mbajtur më datë; 09/10/2015, ka miratuar; 'Vendimin Nr. 697 - Miratimi i tarifave për licencim dhe tarifës së rregullt vjetore për shërbimet postare'.