Vendim Nr.702 për Ri-organizimin e Brezit 1800 MHz me subjekt të zhvendosjes - Telekomi i Kosovës

Autoriteti njofton se  ne mbledhjen e tij te fundit ( LXXIII) ka miratuar dhe nxjerre Vendimin Nr. 702 per riorganizimin e bllokut frekuencore 2x10 MHz ne brezin 1800 MHz per operatorin  TK Sh.A si pjesë përbërëse e procesit te ndarjes dhe përcaktimin e resurseve frekuencore shtese ne po te njëjtin brez 1800 MHz, dhe te cilin proces e ka përmbyllur me suksese ne  përcaktimin e çmimit dhe kushteve te shfrytëzimit te resurseve  frekuencore ne brezin 1800 MHz per e cilën operatoret do te njoftohen me kohe.