Vendimi Nr 721 - Shqiptimi i masës proporcionale të sanksionit ekonomik ndaj 3P Shpk

Konform procedurave të rregullta ligjore, në ushtrim të mandatit të saj ligjor, Bordi Drejtues i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen LXXIV) me radhë të mbajtur me datat; 12 dhe 13/11/2015, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe dëshmive të ofruara nga njësit funksionale të Autoritetit, ka miratuar, aprovuar  'Vendimin Nr. 721 për 'Shqiptimin e masës proporcionale sanksionuese ndaj operatorit postar; 3 P SHPK'.