VENDIM Nr. 722 për Përcaktimin e tarifës për përdorimin e infrastrukturës së Komunikimeve Elektronike (shtyllave) të Operatorëve ‘Telekomi i Kosovës’ SH.A., ‘IPKO Telecommunications&rsq

Bordi i ARKEP LXXIV) me radhë të mbajtur më datat; 12 dhe 13 Nëntor, 2015 bazuar në shqyrtimin e administruar të materialeve të lëndës si dhe raportin  e paraqitur nga Departamentit për Komunikimet Elektronike (DKE) mbi konstatimet dhe rekomandimet lidhur me çështjen e tarifave për përdorim të infrastruktures (shtyllave) të operatorit, 'Telekomi i Kosovës' Sh.A. nga operatorët 'IPKO Telecommunications' LLC dhe 'Kujtesa.Net' Sh.P.K. (Ref. ARKEP Nr.Prot.979/2/15 të dt.10/11/2015) ka marr vendim  për  caktimin e tarifës mujore për përdorimin e përbashkët të infrastrukturës (shtyllave për shtrirjen e kabllove) në mes operatorëve, 'Telekomi i Kosovës' Sh.A., 'IPKO Telecommunications' LLC dhe 'Kujtesa.Net' Sh.P.K..