Vendim Nr 725 - Percaktimi dhe Dhenien e drejtes se shfrytezimit te kapaciteteve frekuencore 2x15 MHz ne brezin 1800 MHz per Operatorin TK Sh.A

Me date 25.12.2015 Arkep ka aprovuar vendimin me e cilin eshte përcaktuar dhe lejuar e drejta e shfyteizmit te resurseve frekuencore me kapacitet prej 2x15 MHz ne brezin 1800 MHz per Operatorin TK.Sh.A duke mundësuar keshtu operatorin shfrytëzimin efektiv e tyre nga Dat 06.12.2015 deri me periudhën 30.07.2019  date e cila është ne harmoni te vlefshmërisë se licencës 111/04.