Vendim Nr 726 - Percaktimi dhe dhenia e te drejtes se shfrytezimit te frekuencave me kapacitet 2x10 MHz te brezit 1800 MHz per Operatorin IPKO Telecommunications LLC

Me date 03.12.2015 Arkep ka aprovuar vendimin me e cilin eshte përcaktuar dhe lejuar e drejta e shfyteizmit te resurseve frekuencore me kapacitet prej 2x10 MHz ne brezin 1800 MHz per Operatorin IPKO T elecommunications LLC  duke mundësuar kështu operatorin shfrytëzimin efektiv e tyre nga Data  06.12.2015 deri me periudhën 30.07.2019.