VENDIM Nr. 776 Për plotësimin dhe ndryshimin e Vendimit Nr. 695

Bordi në mbledhjen e 4) me radhë të mbajtur me datën 4 Mars 2016, pas shqyrtimit të materialit të përgatitur nga Sektori i Shërbimit Postar mori Vendim për plotësim dhe ndryshim të vendimit me Nr.695.