Vendimi nr 848 për Fillimin e Këshillimit publik të dokumenteve të analizës së tregut të Terminimit të thirrjeve me zë në rrjetet mobile Indviduale

Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) mbështetur në nenin 10 paragrafi 5),  nenin 32  dhe neni 79, paragrafi 2 të Ligjit Për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji), Rregullores nr.27 për Analizat e Tregut  (Ref. ARKEP Nr. Prot. 039),  dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref Nr. Prot 161/06) dhe Vendimit Nr. 848 (Nr. Prot. 024/B/16) njofton të gjitha palët e interesuara se fillon këshillimi publik për " Draft Dokumenteve të Analizës së Tregut të Terminimit të thirrjeve me zë në rrjetet mobile Individuale ".