Vendimet për Definimin e “Tregut të Terminimi i thirrjeve me zë në rrjetet mobile individuale”

Bordi i ARKEP -it në mbledhjen e 11-të, të mbajtur më datë: 31 Tetor dhe 02 Nëntor 2016, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës  dhe Raportit të Departamentit për Komunikime Elektronike (DKE) për Analizën e Tregut dhe Përcaktimin e Operatëve me Fuqi të Ndjeshme në Treg (OFNT), pas përfundimit të këshillimit publik, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ARKEP, ka aprovuar  vendimet për definimin e tregjeve si në vijim:

Tregu e  Terminimi i thirrjeve me zë në rrjetet mobile individuale për ndërmarrjet:

  • Telekomi i Kosovës SH.A. dhe
  • IPKO Telecommunications LLC