Vendimi nr. 903 (nr. prot. 054/B/16) për caktimin e blloqeve numerike gjeografike për përdorim nga ‘mts’ D.O.O.

Në mbështetje të neni 9, paragrafi 1), neni 45, paragrafi 3),  neni 47, paragrafi 1) dhe 10), neni 58, paragrafi 4), neni 59 paragrafi 1) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji), nenit 4, nenit 5, nenit 7, nenit 8 dhe nenit 15 i Rregullores Nr. 26 për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve Elektronike në Republikën e Kosovës, (Ref. Nr. Prot. 023/B/14, tutje referuar si - Plani i Numeracionit), Pika 3) e Marrëveshjes së Telekomunikacionti në mes të Kosovës dhe Sërbisë, e aprovuar me Vendimin e Qeverisë nr. 03/148 dhe Vendimin e Qeverisë nr. 07/70; Konfirmimi i Njoftimit për 'mts' D.O.O. për ofrimin e rrjeteve dhe shërbimeve fikse të komunikimeve elektronike (nr. Prot. 009/A/16-b) dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si - Autoriteti), Bordi i Autoritetit me Vendimin  Nr. 903 (nr. prot. 054/B/16) ka caktuar blloqet numerike gjeografike si të specifikuara në ankesin I të këtij vendimi.