Vendimi nr. 905 (nr. prot. 056/B/16) për përdorimin e spektrit nga ‘mts’ D.O.O. gjatë autorizimit të përkohshëm për ofrimin e shërbimeve të tel. mobile nën infrastrukturën e kufizuar

Në mbështetje të nenit 1, neni 9, paragrafi 1), nenit 10, paragrafi 12) dhe 14),  neni 45, paragrafi 1) dhe 2), neni 46, paragrafi 1) dhe 2.2),  neni 47, paragrafi 10), neni 54 paragrafi 2), neni 57 paragrafi 1) dhe 2) dhe neni 79 paragrafi 1) dhe 2) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji), Rregullorja nr. 22 për dhënien dhe shfrytëzimin e radio frekuencave (nr. Prot. 054/B;13)  nenit 4 dhe neni 6, Rregullorja  për pagesat për shfrytëzimin e radio frekuencave (Ref. Nr. Prot. 082/B/12), neni 5, Vendimi për derogimin e vendimit nr. 452 Pika 4) e Marrëveshjes së Telekomunikacionti në mes të Kosovës dhe Sërbisë, e aprovuar me Vendimin e Qeverisë nr. 03/148 dhe Vendimi e Qeverisë nr. 07/70; Konfirmimi i Njoftimit për 'mts' D.O.O. për autorizimin e përkohshëm për ofrimin e shërbimeve të telefonisë mobile (nr. Prot. 009/A/16), Vendimi nr. 400 për liberalizimin e mëtutjeshëm të shërbimeve mobile brezgjera duke lejuar përdorimin e teknologjive të reja, të cilat mundësojnë shërbime mobile të avancuara  dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si - Autoriteti), Bordi i Autoritetit me Vendimin  Nr. 905 (nr. prot. 056/B/16) ka aprovuar kërkesën e 'mts' D.O.O. për përdorimin e brezit frekuencor si të specifikuar në këtë vendim.