VENDIM per Derogimin e Vendimit nr. 452 per Kufizimin e Numrit te Autorizimeve per Shfrytezimin e Resurseve te Komunikimeve Elektronike – Radio Frekuencave

Në mbledhjen e 3-të, të mbajtur më datë 10 shkurt 2016, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe akteve të lartcekura, unanimisht morri këtë: Vendim Nr.452 (nr.prot. 002/B/14) për kufizimin e numrit të autorizimeve për shfrytëzim të resurseve të komikimeve elektronike - radio frekuencave, vetëm me rastin e implementimit të "Marrëveshjes për Telekomunkacionin në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë"  të aprovuar me Vendimin e Qeverisë Nr. 03/148.