Vendimi nr. 921 (nr. prot. 005/B/17) për Fillimin e procesit të konsultimit publik të draft “RREGULLORE TEKNIKE PER RADIO-PAJISJET”

Në mbështetje të nenit 1, nenit 9 paragrafi 3 pika 8), nenit 10, paragrafi 4), neni 79, paragrafi 1) dhe 2), neni 82 dhe nenit 94 i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si - Autoriteti), Bordi i Autoritetit me Vendimin  Nr. 921 (nr. prot.005/B/17) miraton fillimin e procesit të konsultimit publik për Draft "RREGULLORE TEKNIKE PER RADIO-PAJISJET".