Vendimi nr 950 për Fillimin e Procesit të Analizës së tregjeve Qasjen me shumicë në Infrastrukturën-LLU dhe Qasjes me shumice broadband

Bordi i ARKEP në mbledhjen e mbajtur me datë: 10/03/2017, bazuar në shqyrtimin e administruar të materialeve të lëndës, si dhe rekomandimit të paraqitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE), me qëllim të jetësimit të dispozitave të legjislacionit të aplikueshëm, ka marr vendimin për  fillimin e  procesit të analizës së tregjeve: “Qasjen me shumicë në Infrastrukturën e rrjeteve fizike (përfshirë qasjen e ndarë, të pjesshëm dhe të plotë) për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike  dhe  Qasjen me shumicë  brezgjërë(Broadband).