Vendimi nr. 977 (nr. prot. 027/B/17) për Fillimin e procesit të konsultimit publik të draft “Rregulloren per Planin Kombëtar te Numeracionit per Rrjetat e Komunikimeve Elektronike”

Në mbështetje të nenit 1), nenit 3) paragrafi 3) pika 1), nenit 9) paragrafi 3) pika 2) dhe 3), neni 10, paragrafi 4), neni 60), nenit 64,  neni 79, paragrafi 1) dhe 2), nenit 82) paragrafi 1) dhe 2) neni 85) paragrafi 7) pika 3.2) i Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr.Prot.161/06) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si - Autoriteti), Bordi i Autoritetit me Vendimin  Nr. 977 (nr. prot.027/B/167) miraton fillimin e procesit të konsultimit publik për "Draft Rregulloren për  Rregulloren per Planin Kombëtar te Numeracionit per Rrjetat e Komunikimeve Elektronike ".