Vendimi nr 983 per miratimin e rregullores per radio pajisje

Bordi i Autoritetit në mbledhjen e 16 të mbajtur më datë 19 Prill  2017, pas shqyrtimit të materialit të përgaditur nga Departamenti i Radio Monitorimit dhe Inspektimit (DRMI), Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) dhe Departamenti Ligjor (DL), unanimisht morri Vendimin Nr. 983 përmes te cilit Miratohet Rregullorja Teknike për Radio Pajisje: “Rregullorja Teknike për Radio Pajisje” dhe hyn ne fuqi me date 31.12.2017.