Kushtet e përgjithshme te dhënies dhe shfrytëzimit te Radio Frekuencave ne Brezet 3.4 – 3.8 GHz.

Kushtet e përgjithshme per e ofrimit te shërbimeve dhe shfrytëzimin e radio Frekuencave ne brezet 3.4 - 3.8 GHz janë te harmonizuar dhe  te përcaktuar me Planin Kombëtar te radio frekuencave , Tabelën e shpërndarjes dhe shfrytëzimit te radio Frekuencave  si dhe ne veçanti kushtet dhe parametrat teknik te përcaktuar me rekomandimet, vendimet dhe Raportet e CEPT/ECC dhe ERC ne te cilat përshkruhen  mundësit,  mënyrën dhe kushte teknike te shfrytëzimit te kapaciteteve  frekuencore ne brezet 3.4 - 3.8 GHz.

Operatoreve te cilët posedojnë apo iu  është lëshuar  Autorizimi  individual per shfrytëzimin e radio frekuencave ne këto breze,  përveç kushteve dhe parametrave teknik te përcaktuar ne Autorizimin individual,  duhet  respektuar dhe përmbushur edhe kushtet e përgjithshme te shfrytëzimit te radio frekuencave ne brezet 3.4 -3.8 GHz dhe qe janë përcaktuar  ne dokumentin "Kushtet e përgjithshme te dhënies dhe shfrytëzimit te Radio Frekuencave ne Brezet 3.4 - 3.8 GHz".