Publikime

Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) mbështetur në konkluzionet e  nxjerra nga Bordi Drejtues  në mbledhjen e 20-të,  të mbajtur me datë: 02 Nëntor, 2022, pas shqyrtimit të  Aplikacioneve  të paraqitura nga dy Operatorët ofrues të shërbimeve të telefonisë  Mobile,  ka aprovuar publikimin tyre duke mundësuar kështu zhvillimin e procesit ne hormoni me procedurat ligjore për dhënien e resurseve  frekuencore në brezet  800 MHz dhe 3.6 GHz, për shërbimet Mobile IMT & IMT 2020.  

ARKEP në funksion të;

-  Zbatimit te legjislacionit të aplikueshëm, referuar; Kreut VII të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (LKE);

 -  Rregullores Nr. 22 për Dhënien dhe Shfrytëzimin e Radio Frekuencave;

 -Vendimit Nr. 452 te Arkep për Kufizimin e numrit të Autorizimeve

 - Dokumentit  “ Rishikimi i Planit për hapjen e brezeve me vlerë të posaçme ekonomike për shërbime mobile IMT & IMT 2020”

 Me qëllim të:

-  Shfrytëzimit efektiv dhe efikas të resurseve radio frekuencore;

 -  Plotësimit të kërkesave të operatoreve dhe ofruesve të shërbimeve mobile për resurse frekuencore në brezet 800 dhe 3.6 GHz; dhe

 -  Arsyeshmërisë dhe vlerësimit se resurset frekuencore  në brezet 800MHz dhe 3.6 GHz ndikojnë  direkt dhe esencialisht në funksion të rritjes së kualitetit dhe avancimit të shërbimeve mobile ne te mire te shfrytezuesve fundore;

ARKEP njofton se:

 -   Me datë: 21 Tetor,  2022  ka pranuar zyrtarisht aplikacionin e parë të parashtruar nga  operatori IPKO Telecommunications LLC,  me arsyetimin dhe kërkesën për dhënien e  te drejtës se  shfrytëzimit  te resurseve frekuencore  ne brezet  800 MHz dhe 3.6 GHz.

Aplikacioni i operatorit IPKO Telecommunications LLC  

-     Me datë 28  Tetor 2022, ARKEP ka pranuar zyrtarisht aplikacionin e dyte të parashtruar nga  operatori Telekomi i Kosovës, me arsyetimin dhe kërkesën për dhënien e  te drejtës se  shfrytëzimit  te resurseve frekuencore  ne brezet  800 MHz dhe 3.6 GHz.

Aplikacioni i operatorit Telekomi i Kosovës Sh.a

Data referente e llogaritjes së periudhës kohore do të jetë data e publikimit të aplikacionive dhe njoftimit në  ueb faqen e ARKEP (www.arkep-rks.org), respektivisht duke filluar nga data: 04 Nëntor 2022;

Pas periudhës prej njëzet  (20) ditëve nga data e publikimit të aplikacioneve të potencuar si më lartë, ARKEP ne përputhje  me legjislacionin ne fuqi si dhe me dokumentin e publikuar për këshillim publik “Rishikimi I Planit për hapjen e brezeve me vlerë të posaçme ekonomike për shërbime mobile IMT & IMT 2020” do ti shqyrtojë  aplikacionet/kërkesat  për resurset frekuencore në brezet 800 MHz dhe  3.6 GHz,  dhe sipas vendimeve respektive do t’i  njoftojë operatoret për kushtet e përcaktuara dhe procedurën për dhënien e resurseve frekuencore në këto breze.

Autoriteti konfirmon se  kushtet e përcaktuara sipas procedurës së vendosur nga Bordi i ARKEP  për dhënien e resurseve frekuencore do të jenë jo-diskriminuese, transparente dhe bazuar mbi parimet themelore të legjislacionit ne fuqi.

Autoriteti po ashtu konfirmon se punon duke ju referuar parimeve që garantojnë menaxhim dhe përdorim efektiv të burimeve të kufizuara dhe garantojnë neutralitetin teknologjik  duke i hapur rrugën zhvillimit të rrjetave MFCN të bazuar në gjeneratën e fundit të teknologjisë.

Për informacion dhe sqarime shtese  mund të kontaktoni në e-mail adresën info@arkep-rks.org ose  visar.halimi@arkep-rks.org