Sherbimet e konsulente per vleresimin ekonomik te brezeve frekuencore per sherbimet IMT ne Kosove(percaktimin e pragut te cmimit te brezeve One-off fee) per nevojat e ARKEP-it